Tietosuojaseloste – Ilmoittautuminen tapahtumaan

Laadittu: 7.9.2023

Viimeksi päivitetty: 2.4.2024

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Sinituote Oy
Erkylän kartano 50
05820 Hyvinkää

puh. 019 760 0200
sinituote@sinituote.fi

2. Rekisterin nimi

Ilmoittautuminen Sinituotteen tapahtumaan

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjä antaa suostumuksen henkilötietojensa (esim. nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantaja) tallentamiseen ja käsittelyyn ilmoittautuessaan tapahtumaan antaen henkilötietonsa esimerkiksi Google Formsin kautta tai sähköpostilla.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Sinituote Oy:n tapahtumiin osallistuvien henkilöiden yhteystietojen kerääminen tapahtumasta tiedottamista, tapahtumaan kutsumista, tapahtuman järjestämistä sekä palautteen keräämistä varten.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Lomakkeessa kysytyt tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantaja tai muut vastaavat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjältä itseltään

7. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien yritysten henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterinpitäjän organisaatioon kuuluvilla henkilöillä on rekisteriin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA- alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Korkeintaan kaksi vuotta tietojen luovuttamisesta.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

i. saada tieto henkilötietojensa käsittelystä

ii. saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Sinituote Oy:n käsittelemät henkilötiedot

iii. vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä

iv. vaatia henkilötietojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet

v. peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen

vi. vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista

vii. valittaa valvontaviranomaiselle.

jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

11. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti kohdassa yksi (1) nimettyyn osoitteeseen.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti verkkosivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.